Casemanagent

Wat doet de (Proces) casemanager?

• De casemanager begeleidt de zieke medewerker en is de eerste aanspreekpartner voor
vragen en problemen bij ziekte. De casemanager is het aanspreekpunt voor de werknemer,
bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, werkgever en het UWV. De werkgever is verplicht een
casemanager aan te wijzen, dit kan iemand van binnen de organisatie zijn of een
casemanager van Reactiva.

• De casemanager zorgt er voor dat alle (verplichte) stappen van de Wet verbetering
poortwachter en andere wettelijke verplichtingen op tijd worden uitgevoerd
(procesbewaking).

• De casemanager maakt samen met de werknemer de ‘vertaalslag’ van het re-integratie
advies van de bedrijfsarts naar de praktijksituatie van de organisatie

• De casemanager stelt samen met de werknemer het Plan van Aanpak op, stelt deze
regelmatig bij en voert de evaluatie gesprekken m.b.t. de re-integratie.

• De casemanager zorgt voor de juiste opbouw van het re-integratie dossier volgens de wet
Wvp en helpt bij het aanvragen van een WIA uitkering.

• De casemanager vindt, binnen de kaders van de wet, oplossingen voor problemen die
ontstaan zijn voor of na een ziekmelding en helpt zo de organisatie grip te krijgen op
verzuim.

 

Wat doet de taakgedelegeerde casemanager?

• Taakdelegatie kent zeer strikte spelregels, de bedrijfsarts draagt onder strikte voorwaarden
een aantal taken over aan de taakgedelegeerde (TD) casemanager.

• De taakgedelegeerde casemanager heeft een gesprek met de werknemer over de
achtergronden van het verzuim op medisch en niet-medisch gebied.
De bedrijfsarts interpreteert deze informatie, trekt conclusies en formuleert

• De taakgedelegeerde casemanager verwerkt zijn bevindingen in het medisch dossier van
de gedelegeerde dat afgeschermd is voor de werkgever en heeft hierover wekelijks
overleg met de bedrijfsarts.

• De taakgedelegeerde casemanager kan een terugkoppeling voor de werkgever en
werknemer opstellen en mag bepalen of en wanneer een vervolgafspraak nodig is.

• De taakgedelegeerde casemanager mag de werknemer een machtiging laten
ondertekenen waarmee de bedrijfsarts medische informatie kan opvragen bij
behandelaren.

• De werkgever en werknemer hoeven niet te wachten op een spreekuur bij de bedrijfsarts.
Het is eerder duidelijk wat er verwacht kan worden qua verzuimduur en re-integratie. Er kan
direct vorm worden gegeven aan de re-integratie en de werknemer kan direct naar
vermogen het werk hervatten.

Het aantal bedrijfsartsen in Nederland neemt rap af, de strenge privacywetgeving
verlangd juist meer inzet van bedrijfsartsen en dit leidt ertoe dat de druk op bedrijfsartsen hoog
is. De branche is opzoek gegaan naar een oplossing en heeft dit deels gevonden door bepaalde
taken van de bedrijfsarts te delegeren naar een gespecialiseerde casemanager: de
taakgedelegeerde casemanager.
De bedrijfsarts blijft ten alle tijden eindverantwoordelijk voor het medische deel van de
reintegratie maar mag onder strikte voorwaarde bepaalde taken uit besteden. De
taakgedelegeerde casemanager werkt zeg maar als een verlengde arm van de bedrijfsarts.
Hierdoor hoeven de werkgever en werknemer niet te wachten op een consult bij de bedrijfsarts.
Er kan sneller geacteerd worden op een verzuimmelding en niet-medische problematiek kan eruit
gefilterd worden. Uiteraard zijn er duidelijke afspraken gemaakt wanneer de bedrijfsarts wel
ingezet moet worden.
De inzet van de taakgedelegeerde casemanager kan helpen (langdurig) verzuim terug te dringen
en daarmee kosten besparen.