Preventie

Een veilige en gezonde werkomgeving is helaas niet overal de realiteit. Uit ongevalonderzoek blijkt dat onveilig gedrag vaak een rol speelt bij een ongeluk. Niet alleen compliance van werkgevers en werknemers door het opvolgen van regels, maar ook participatie is van belang. Een (pro-)actieve houding van werkgevers en werknemers ten aanzien van gezond en veilig gedrag is namelijk essentieel om gezond en veilig werken te bevorderen. Hierbij is het cruciaal om arbeidsrisico’s te herkennen en erkennen en elkaar onderling te willen wijzen op onveilig gedrag. Aandacht voor de PSA (Psycho Sociale Arbeidsdruk) en Sociale Veiligheid (pesten, uitsluiten, discriminatie, seksuele intimidatie, etc.) is essentieel voor de productiviteit, bedrijfscultuur en sfeer binnen een organisatie en dient hoog op de agenda te staan. Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben, dit mag niet iemand zijn van buiten het bedrijf. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de
preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf. Voor de meeste medewerkers vormt veilig en gezond werken niet de kern van hun werkzaamheden. Daardoor zijn
preventieve maatregelen ook niet altijd top of mind. Om te zorgen dat werknemers zich bewust blijven van preventieve maatregelen en die ook in de praktijk uit blijven voeren, is het nodig om veilig en gezond werken met regelmaat terug te laten komen.

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:
1. Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie.
2. Het adviseren en nauw samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen
voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
3. Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen.

Het is gebruikelijk dat de preventiemedewerker afkomstig is van de werkvloer, zodat hij/zij er dagelijks te vinden is. Met de ervaring op de werkvloer levert de preventiemedewerker een actieve bijdrage om de kans op gezondheidsklachten en ongevallen op het werk tot een minimum te beperken. Praktische voorbeelden van beoogde risico’s zijn bijvoorbeeld blijvende gehoorschade, risico’s door het werken met gevaarlijke stoffen of het krijgen van (blijvende) rugklachten door tillen. Ook vervult de preventiemedewerker een brugfunctie tussen de werkgever en werknemers en let hij erop dat er aandacht wordt besteed aan de – in de beschreven – risico’s.