PMO/PAGO

Wat is een PMO?
Een Preventief medisch onderzoek (PMO) is een verzameling van methoden die gebruikt worden
om de gezondheid van werknemers in een organisatie te bewaken en te bevorderen. Het
preventief medisch onderzoek vindt zijn oorsprong in de Arbowet. In artikel 18 van de wet staat
dat: De werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid stelt een onderzoek te
ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers
met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Wat houdt dit in?
Het gaat bij een PMO niet alleen om gezondheidsonderzoek, maar ook om acties naar aanleiding
van dat onderzoek om de gezondheid van de medewerkers te beschermen of verbeteren.
In een PMO is aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en leefgewoonten van de
medewerkers. Deze zaken zijn immers erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren in het
werk. Een PMO kijkt ook naar chronische aandoeningen en riskante leefgewoonten.

Waarom een PMO?
Jouw werkgever vindt de gezondheid van de medewerkers belangrijk. Tegelijkertijd zien we dat
zorg steeds minder toegankelijk wordt gemaakt, doordat het eigen risico stijgt en verzekeraars
terughoudend zijn in vergoedingen. Een PMO geeft je inzicht in je fysieke en mentale gezondheid
en bovendien kan goede preventie bepaalde ziekten en aandoeningen tot wel 80% voorkomen.

Ben ik verplicht om zo’n onderzoek te laten uitvoeren?
Wanneer uw werkgever u een PMO aanbiedt bent u niet verplicht om daar aan deel te nemen.
Uw werkgever biedt u aan om inzicht te krijgen in uw eigen gezondheid waarmee u vervolgens
aan de slag kunt wanneer u dat zelf wilt.
Uw werkgever is, ongeacht het aantal medewerkers in een bedrijf, wel verplicht zijn werknemers
een PMO aan te bieden. Werkgever kan hier zelf het initiatief voor nemen, maar ook de
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, als die aanwezig is, kan om een PMO
vragen. Individuele werknemers mogen dat eveneens, rechtstreeks bij werkgever, of via de
vertrouwenspersoon van het bedrijf.

Hoe vaak moet de werkgever een PMO aanbieden?
De wet schrijft niet voor om de hoeveel tijd zo’n onderzoek moet worden herhaald, met
uitzondering van een aantal categorieën werkzaamheden. Wat precies te onderzoeken of hoe
vaak dat te doen, is aan werkgevers en werknemers.
Voor wie is het PMO bedoeld?
Voor alle werkende mensen, van de portier en de schoonmaker tot de ICT-er en de manager. Dus
niet alleen voor ouderen, of medewerkers die zwaar lichamelijk werk doen. Jong of oud, met of
zonder gezondheidsklachten, aan het werk of verzuimend: alle medewerkers hebben recht op een
PMO.

Wie krijgt je dossier te zien?
De gegevens en uitkomsten van jouw PMO zijn en blijven jouw eigendom en worden met
niemand gedeeld, ook niet met het management. Gezondheid is een persoonlijk iets en
bovendien word je beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die
verbiedt dat individuele dossiers gedeeld kunnen worden.
Alleen de artsen van Reactiva en hun taakgedelegeerden hebben inzage. Het beveiligingsniveau
van de website van Reactiva staat gelijk aan dat van banken.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
Maximaal een jaar tenzij er met de opdrachtgever andere afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld
dat het persoonlijke portaal langer dan een jaar toegankelijk blijft. Wij adviseren dat je zelf de
gegevens opslaat of een afdruk maakt. Zo heb je zelf alle gegevens bij de hand mocht de check
zich na een paar jaar weer herhalen. Per slot van rekening zijn het jouw gegevens!

Hoe ziet de check eruit?
De PMO wordt afgenomen door de taakgedelegeerde van de artsen van Reactiva. Voor de check
ontvang je een persoonlijke inlogcode waarna je de vragenlijst(en) kunt invullen. Je moet dan
eerst een persoonlijk portaal aanmaken en een code via je gsm. De resultaten die jouw
antwoorden genereren krijg alleen jij te zien. Als je wilt dat deze ook door de verpleegkundige
kunnen worden geraadpleegd dien je haar eerst te autoriseren. Of je neemt je resultaten mee
naar de afspraak voor de PMO.

De PMOs worden onder werktijd in een speciale ruimte afgenomen. De onderzoeken die
worden gedaan zijn bijvoorbeeld:
– Vingerprik op glucose en cholesterol
– Biometrie zoals bmi, visceraal vet% en buikomvang
– Bloeddrukmeting
– Gehoor onderzoek, audiometrie
– Longfunctieonderzoek (spirometrie) –

De onderzoeken van Reactiva worden over het algemeen als zeer positief ervaren. Ongeveer 93%
van de mensen die een dergelijk onderzoek heeft ondergaan raadt zo’n onderzoek aan in zijn of
haar directe omgeving.
Wij hopen dat jij de PMO ook als erg positief zult ervaren en fit en vitaal kunt genieten van het
leven en jouw ervaring met je collega’s wilt delen.

Je gezondheid
Na de PMO beschik je over veel informatie over jezelf. Dat is onder meer:
• Compleet inzicht in je gezondheid
• Is de bloeddruk in orde
• Is het cholesterol in orde
• Functioneert het hart naar behoren
• Inzicht in voedingspatroon
• Inzicht in beweegpatroon
• Is mijn psychisch-sociale gezondheid in orde
• Is mijn bloed in orde
• Functioneren mijn nieren naar behoren
• Functioneert mijn lever naar behoren
• Is mijn urine in orde
• Wat zijn mijn persoonlijke risico’s op hart- en vaataandoeningen voor de komende 10 jaar
• Lukt het mij om in goede gezondheid de leeftijd te behalen die ik graag zou willen behalen
• Ben ik in balans en kan ik – privé en zakelijk – goed functioneren
• Heb ik stress of beleef ik stress
Een volledig inzicht in je gezondheid dus. Dit bied je niet alleen een bepaalde zekerheid,
maar kan je ook helpen wanneer je bijvoorbeeld actief sport om op bepaalde vlakken of
gebieden meer aandacht te vestigen. Wij hopen dat we je voldoende informatie hebben
gegeven om ja te zeggen tegen de PMO.