RI&E

De Arbowet verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht
is op optimale arbeidsomstandigheden. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de
werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf of de instelling kunnen
voorkomen. Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de
risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot
een minimum te beperken.

Een RI&E dient te bestaan uit:
• Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende
maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, ook met specifieke
aandacht voor werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van
werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en
ouderen).
• De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden.
• De prioritering van de risico’s.
• De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak.

In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de
geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Ook dient in het Plan van Aanpak opgenomen te worden
binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie hiervoor
verantwoordelijk gesteld is. Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van
Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde arbodienst of een
gecertificeerde arbokerndeskundige. Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en correct is
ingevuld en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek.

Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:
• alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
• het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een door het Steunpunt
RI&E erkende branche-RI&E of gebruik maakt van een branche-RI&E die in de CAO is
opgenomen.